Webshop - Trgovina SEMERKAND
Meni - Izbornik

Objavljeno u Br 106, Riječnik Kur'ana

Oni pomažu Uzvišenog Allaha

Oni pomažu Uzvišenog Allaha

Uzvišenome Allahu niko i ništa nije potrebno. On nema potrebe za bilo čime ili bilo kime. Štaviše, sve ima potrebu za Njim. Gospodar svih svjetova je svemu dovoljan. No, i pored toga u Kur’anu Časnom se spominje sintagma „pomoći Allaha“. Kako razumijevati to; šta time želi poručiti Gospodar svih svjetova? U Kur’anu Časnom, na pet mjesta se spominje sintagma “pomoći Allaha”. U suri Al-i ‘Imran, Uzvišeni Allah spominje Isa, a.s., kada je pozivao svoj narod u iman, vjeru. Kada je osjetio da se njegov narod neće odazvati, pozvao je svoje bliske učenike – havarijjune, riječima: “‘Koji će biti pomagači moji na Allahovom putu?’ – ‘Mi’–rekoše učenici – ‘mi ćemo biti pomagači Allahove vjere, mi u Allaha vjerujemo, a ti budi svjedok da smo mi poslušni Njemu.’” (Al-i ‘Imran, 52) U jednome drugom ajetu nas Uzvišeni Allah obavještava o odgovoru havarijjuna, koji su dali Isau, a.s.: “O vjernici, pomozite Allaha, kao što su havarijjuni rekli: ‘Mi ćemo pomoći Allaha!’–kad ih je Isa, sin Merjemin, upitao: ‘Hoćete li me pomoći Allaha...

Više...

Objavljeno u Br 105, Riječnik Kur'ana

EL-EBRAR – Allahovi dobri i čestiti robovi

EL-EBRAR – Allahovi dobri i čestiti robovi

Glagol “berre” u arapskom jeziku dolazi u značenjima poput: lijepo se ponašati, činiti dobro i sl. U Kur’anu Časnom se nalaze izvedenice ovog glagola koje znače nešto dobro i lijepo. Neke od tih izvedenica su “birr”, “el-Berr” i “ebrar”. Riječ “birr” koja ima i opšte značenje dobročinstva odnosi se na dobra djela kao što su čvrst iman, lijep ahlak, dobra djela, ihsan, pridržavanje propisa Kur’ana Časnog i Sunneta, izvršavanje naredbi i klonjenje zabrana; odnosno, ta riječ upućuje na svako dobro djelo i postupak posredstvom koga čovjek zadobiva zadovoljstvo Allaha, dž.š. Allahovo, dž.š., ime “el-Berr” označava Onoga Koji čini neizmjerno dobro Svojim robovima, od Kojeg je svaka dobrota i dobročinstvo, Koji je nemjerljivo milosrdan i blag. Riječ “ebrar” označava dobre robove koji su posvećeni neprestanome činjenju onih djela koja spadaju u kategoriju “birr”. Da bi uvidjeli ko su ti robovi koji su omiljeni Uzvišenom Gospodaru, i koje su to njihove osobine, prvo moramo pogledati šta se sve konkretno podrazumijeva pod “birrom”. Šta je to “birr”? Značenja riječi “birr” se ponajbolje...

Više...

Objavljeno u Br 104, Riječnik Kur'ana

Iskreno i odano srce  

Iskreno i odano srce  

“Kad je Gospodaru svome došao iskrena i odana srca.“ (Saffat, 84) U Kur’anu se sintagma kalb selim (iskreno i odano srce) spominje u dva ajeta sa prijedlogom “bi”: bi kalbin selim, dok se sintagma bi kalbin munib, spominje samo u jednom ajetu. Kalb-i selim Glagol “selime” u arapskome jeziku ima značenja poput: biti zdrav, biti ispravan, biti spašen. Riječ islam je također izvedena iz istog glagola, a ima značenje predanosti (teslimijjet) Allahu, dž.š. Stoga, kalbi selim označava ispravno srce; srce koje je predano Allahu, dž.š. Posjednik kalb-i selima umire sa iskrenim imanom koji nije pomiješan sa zulmom. Allah, dž.š, kaže: “Biće sigurni samo oni koji vjeruju i vjerovanje svoje sa zulmom ne miješaju; oni će biti na Pravome putu.” (En’am, 82) Allahov poslanik Muhammed, s.a.v.s., je riječ zulm (nepravda, tmina) koja se spominje u prethodnome ajetu, protumačio trinaestim ajetom sure Lukman, i ukazao da se ta riječ javlja u značenju širka, mnogoboštva. (Muslim, 107) 1. Sintagma bi kalbin selim se u Kur’anu javlja u kontekstu Ibrahima, a.s., i dove...

Više...

Objavljeno u Br 103, Riječnik Kur'ana

Poslušni muhbit robovi

Poslušni muhbit robovi

Među robovima koje Allah, dž.š., voli, zacijelo su i muhbit ( ) robovi. U Časnome Kur’anu se riječ muhbit spominje u množini: muhbitīn. Također se u Kur’anu navode i neki glagoli porijeklom od istoga korijena: ahbetu i tuhbite. Pomenuta trilitera sastavljena od harfova: h, b, t posjeduje sljedeća značenja: biti ponizan, pokoran ili poslušan; biti stamena i čvrsta imana; biti poget (Kur’an-ı Kerim Lugatı, Timaş Yay., str. 161). Prema Ragibu Isfahaniju, ta riječ se može koristi i u značenjima blagosti i skromnosti. Ko su muhbit-robovi? Riječ muhbit se u Kur’anu spominje samo u jednome ajetu, 34. ajetu sure Hadždž. U narednome, 35. ajetu iste sure, navedene su četiri karaktersitike koje krase takve robove. “Svakoj vjerskoj zajednici propisali smo klanje kurbana da bi spominjali Allahovo ime prilikom klanja stoke koju im On daje. Vaš Bog je jedan Bog, zato se samo Njemu iskreno predajte! A radosnom viješću obraduj poslušne (muhbitin), čija srca, kad se Allah spomene, strah obuzme, i one koji strpljivo podnose nevolje koje ih zadese, i one koji...

Više...

Objavljeno u Br 102, Riječnik Kur'ana

Uspjeće samo onaj ko očisti svoju dušu

Uspjeće samo onaj ko očisti svoju dušu

Uzvišeni Allah zahtijeva od sviju nas, Svojih robova, da se čistimo od svih materijalnih i nematerijalnih – duhovnih nečistoća. Očistiti se od materijalnih nečistoća je, načelno, poprilično lahko. Čak i nevjernici, mogu biti veoma pažljivi u pogledu tog čišćenja. No međutim, neophodno je očistiti se od onih duhovnih, nematerijalnih nečistoća. Zbog toga čovjek mora biti budan u svakome momentu te neprestano djelovati u skladu sa bogobojaznošću. Širk ili pripisivanje Uzvišenome Allahu sudruga jeste, kao što je i poznato, najveći grijeh. Svi Božiji poslanici, a.s., su se najžešće borili protiv širka. Tako je i naš Poslanik Muhammed, s.a.v.s., najviše vojevao protiv širka i mušrika, tj. mnogobožaca koji su Allahu, dž.š., druge smatrali ravnim. Uzvišeni Gospodar nas, također, u Časnome Kur’anu često upozorava na pitanje širka. Zbog toga, grijeh koji zahtijeva najviše pažnje od nas muslimana, da pazimo tokom svog života da ga ne počinimo, jeste širk. Prema onome što naš Gospodar kaže: “O vjernici, mnogobošci su sama pogan!” (Tevba, 28), uviđa se da je širk prljavština te da se od...

Više...

Objavljeno u Br 101, Riječnik Kur'ana

Evvab robovi

Evvab robovi

U Časnom Kur’anuevvab označavaosobu koja se,izvršavajući Allahove,dž.š., naredbe te kloneći se Njegovih zabrana, neprestano vraća Allahu i napušta grijehe zarad sevapa i neposlušnost radi poslušnosti Allahu, dž.š. Prema Ragibu el-Isfahaniju, riječ evvab ( ) u arapskome jeziku je izvedena iz korijena elif  vāv  i bā. Evvab je svaka osoba koja se vrati Uzvišenome Gospodaru napustivši griješenje te počne izvršavati Njegove naredbe. Uzvišeni Allah u Časnome Kur'anu kaže: “A Džennet će biti primaknut čestitima, neće biti ni od jednog daleko – Ovo je ono što vam je obećano, svakome onome koji se kajao i čuvao, koji se Milostivoga bojao, iako Ga nije vidio, i koji je srce odano donio. Uđite u nj, u miru, ovo je Dan vječni!” (Kaf, 31-34). Evvabin hafiz  – svaki onaj koji se kajao i čuvao. Na drugome mjestu u Kur’anu (Sad, 30) Allah, dž.š., kaže za Sulejmana, a.s., da je bio divan rob i da se mnogo Allahu, dž.š., kajao i vraćao ( ). S ovog aspekta se i tevba (pokajanje) naziva i evba. (El-Mufredat,...

Više...