Webshop - Trgovina SEMERKAND
Meni - Izbornik

Objavljeno u Br 104, Sohbet

Da li zikr tjera šejtana od nas?

Da li zikr tjera šejtana od nas?

Kada spominjanje Allaha, dž.š., ima utjecaja na naše srce? Tek kada se srce oslobodi nefsanskih želja i prohtijeva, zikr počinje utjecati na njega. U suprotnome, zikr koji rob čini nema utjecaja na srce, niti udaljava prokletog šejtana od njega. Stoga, kako bi zikr urodio plodom, rob najprije mora odustati od griješenja. Zamislimo čovjeka koji je uzeo nož i krenuo da ubije nekoga. Ukoliko cijelim svojim putem čini zikr izgovarajući : “La havle ve la kuvvete illa billahi’l-alijji’l-azim”, takav zikr mu neće donijeti nikakvu korist, jer u njegovom srcu su srdžba i gnjev. Izbaciti vesvese iz srca moguće je jedino ukoliko iz njega izbacimo ono što je njihov uzrok. Sve drugo što uđe u srce, sem Allaha, dž.š., potpomaže nastanak vesvesa, a jedini štit za srce jeste zikr – spominjanje Uzvišenog Allaha. Zikr je lijek za ljudska srca i šejtan nema udjela u njemu. Svaka bolest i tegoba imaju svoj lijek i olakšanje; bolesniku su potrebni lijekovi, a siromahu novac… Zbog toga su muttekije (bogobojazni) smjestili zikr u svoja srca,...

Više...

Objavljeno u Br 103, Sohbet

Zikr je tvrđava mu’mina

Zikr je tvrđava mu’mina

U Časnom Kur’anu Uzvišeni Hakk kaže: “O vjernici, često Allaha spominjite i hvalite.” (Ahzab, 41) Tumačeći navedeni ajet, mufesiri su kazali kako on nosi poruku za roba da treba mnogo činiti zikr; na svakom mjestu, na kopnu, u zraku i na moru; u svakom stanju, u bolesti, zdravlju, obilju i neimaštini; te u svakom životnom razdoblju. Uzvišeni Allah također kaže: “Sjećajte se vi Mene, i Ja ću se vas sjetiti.” (El-Bekara, 152) Allah, dž.š., se ne sjeća roba spominjanjem njegovog imena, već na način da ukoliko je rob koji Njega Uzvišenog spominje griješan, onda ga se Allah, dž.š., sjeća tako što mu oprašta, ukoliko je bolestan, On Uzvišeni ga liječi, ukoliko Ga spominje u siromaštvu, On mu daruje bogatstvo, ukoliko ga spominje u dertovima i tegobama, On Uzvišeni otklanja njegove tegobe. Rob koji čini zikr naziva se zakirom, a zikr je znak bliskosti sa Uzvišenim Allahom. To znači da su zakiri Allahovi, dž.š., voljeni robovi. Gavs Sejjid Abdulkadir Gejlani, k.s., u svome djelu Gunjetu’t-talibin, ističe još jedno značenje riječi...

Više...

Objavljeno u Br 102, Sohbet

Odakle dolazimo, kamo idemo?

Odakle dolazimo, kamo idemo?

 Put tesavvufa ima svrhu da pozove ljude na Pravi put. U današnjem vremenu, prisutni su mnogi tarikati, a cilj svih ispravnih tarikata, na prvome mjestu, jeste činjenje djela u skladu sa Šerijatom, a tek onda napredovanje na duhovnome putu. Šta je Šerijat? Šerijat je hakikat vjere koji je Uzvišeni Allah objavio svakom pejgamberu, a.s. Izvor Šerijata za ummet našeg Poslanika, s.a.v.s., jeste Časni Kur’an i časni hadisi Poslanika, s.a.v.s., a šerijatski propisi Poslanikovog, s.a.v.s., ummeta sadržani su u fikhu – islamskom pravu, tefsiru Časnog Kur’ana i tumačenjima časnih hadisa. Ukoliko bi neko rekao: „Ja prihvatam islam ali ne prihvatam Šerijat“, to bi jasno značilo da negira islam u njegovom korijenu. Stoga, cilj tesavvufa jeste slijeđenje Šerijata, a tek onda kretanje na duhovno putovanje u okviru tarikata. Ni u kojem smislu nije ispravna tvrdnja onih koji kažu da su pripadnici tarikata, ali ne postupaju u skladu sa Šerijatom. Tarikat je zasnovan na sejr-i suluku (duhovnome putovanju). Kretanje od jedne ka drugoj tačci, naziva se „sejr“, a leksičko značenje riječi „suluk“...

Više...

Objavljeno u Br 101, Sohbet

Svoje srce ne prepuštaj dunjaluku

Svoje srce ne prepuštaj dunjaluku

Imam Gazali, rah., kaže: “Ne zaboravi na Sudnji dan, ne odustaj od ljubavi prema Allahu, dž.š., ne troši život na isprazne stvari, ne budi od onih koji su ogrezli u haramima. Sve to biva uzrokom umiranja srca.” Allah, dž.š., u časnim ajetima kaže: “Onima koji ne očekuju da će pred Nas stati i koji su zadovoljni životom na ovome svijetu, koji su u njemu smireni i onima koji su prema dokazima Našim ravnodušni…” (Junus, 7); “…a život na ovom svijetu prema onome svijetu samo je prolazno uživanje.” (Ra’d, 26) Umire srce onog koji ne čini zikr, koji ne promišlja o Allahovim, dž.š., znakovima, kome je strana ljubav prema Uzvišenom Gospodaru te koji ne zna za Ahiret, pa je njegov jedini cilj život na ovome svijetu. Takav čovjek, prodao je svoj Ahiret za dunjaluk. Baš kako je citiranim ajetom kazano, on je zadovoljan životom na ovom svijetu. Neki, gledajući u spomenute ajete, vežu nazadovanje muslimana za njihovo nastojanje da u srcu ne osjete ljubav prema ovome svijetu. Međutim, nazadovanje, u...

Više...

Objavljeno u Br 100, Sohbet

Stanja srca

Stanja srca

Čovjek bi trebao znati da srce liči na dvorac sa mnogo vrata, na ogledalo koje odražava sve strane i na more u koje se ulijevaju mnoge vode. Slično tome, u srce se ulijevaju različita sjećanja, osjećanja i misli, kako iz zahira (pojavnog) tako i iz batina (skrivenog). Svakog trena, čovjekov ahlak kao produkt karaktera, ljutnja i snaga mašte, uvode srce iz jednog u drugo stanje. Čovjekov život satkan je od mnoštva misli i sjećanja. Misli najprije prolaze kroz različite forme poput nijjeta, odlučnosti i izražavanja vlastite volje, a onda dobivaju pojavni oblik tako što prelaze u djela. Oblik im daju ljudski organi, šake, ruke, noge… Ti organi čine da naše tijelo djeluje u skladu sa našim mislima i nadahnućima. Tako nastaju naša djela. Nakon što na takav način nastanu, ovisno o vrsti i karakteristikama misli koje su im prethodile, djela mogu ostaviti dvije vrste posljedica; Može se desiti da zbog misli koje su prerasle u djela, čovjek zasluži tešku kaznu ili da mu se pak otvori kapija rahmeta te...

Više...