Webshop - Trgovina SEMERKAND
Meni - Izbornik

Objavljeno u Br 106, Tema Broja

Vrijeme muslimana

Vrijeme muslimana

U 5. ajetu sure Junus Uzvišeni Allah nam obznanjuje da je “Mjesecu položaj odredio da bismo znali broj godina i računanje”. Time nam Gospodar poručuje da je računanje vremena prema Mjesecu najpravilniji i poretku stvaranja najpodesniji oblik računanja. U 36. ajetu sure Tevba također je istaknuto da godina ima 12 mjeseci te da su 4 od njih sveti u kojima je zabranjeno ratovanje. U posljednjoj godini svoga života, Allahov Poslanik, s.a.v.s., je rekao: “Uistinu je vrijeme (računanje vremena) vraćeno u prvobitni oblik, kada je Gospodar tek stvorio nebesa i Zemlju. Godina ima 12 mjeseci, u četiri od njih je zabranjeno ratovanje, tri su jedan za drugim; zulka’de, zulhidždže i muharrem, a četvrti je redžeb Mudarovih sinova, između džumadelahira i ša’bana.” (Buhari, Bed’u’l-Halk: 2) Obzirom da je navedenim ajetima i hadisom obznanjeno ono što je već bilo poznato, može se steći dojam da ajeti samo potvrđuju već poznatu činjenicu, ali, nije baš tako. Istina je da su Arapi još od doba Ibrahima, a.s., vrijeme računali prema Mjesecu i bili upoznati...

Više...

Objavljeno u Br 105, Tema Broja

Ko su stanovnici dženneta?

Ko su stanovnici dženneta?

Nagrada i kazna su usko povezani sa djelima čovjeka. Ishod dobra je dobro, a ishod zla je propast. To je tako u svim situacijama, čak i onda kada dobročinstvo nosi poteškoće a zlo varljivu ljepotu… U većini slučajeva, čovjek gleda u trenutno stanje u kojem se nalazi, međutim to je perda spram hakikata i zamka u koju padaju nemarni. Sura El-Mu’minun je objavljena kako bi se oči vjernika otvorile prema budućnosti, a pogled odvratio od kamenja i trnja na putu i usmjerio prema beskrajno prostranim vidicima. Svi vjernici se trude zarad Allahova, dž.š., zadovoljstva i zalažu se da budu od sretnika koji će zaslužiti Džennet. Ako pogledamo u život Allahova Poslanika, s.a.v.s., časnih ashaba, r.anhum, i naših dobrih prethodnika vidjet ćemo da je sav njihov trud bio zbog tog cilja. Plemeniti ashabi, r.anhum, su se veoma često obraćali Allahovom Poslaniku, s.a.v.s., riječima: “O Allahov Poslaniče, reci nam neko djelo koje će nam osigurati ulazak u Džennet i udaljiti nas od Džehennema!” (Tirmizi, Iman, 8; Ibn Madždže, Fiten, 12) Naglašavajući...

Više...

Objavljeno u Br 104, Tema Broja

Oni koji su zaboravili sebe

Oni koji su zaboravili sebe

Da bismo znali šta je to što smo zaboravili, potrebno je najprije da se upoznamo sami sa sobom. Ko smo mi? Šta je prvo što pomislimo kada kažemo čovjek? Šta su naše vrijednosti, suština? Koje je naše mjesto i uloga u kosmosu? Čovjek je biće u kojem su sadržane dvije dimenzije; materijalna i duhovna. Materijalna dimenzija, koju čini tijelo i sve što je materijalno, naziva se još i zahir (pojavno), a duhovna, batin (skriveno). Materijalna ili zahirska strana čovjeka sačinjena je od četiri osnovna elementa, a to su zemlja, voda, vatra i vazduh. Nazivamo je još i alemu’l-halk (svijet materijalnog), svijet sebeba (uzroka), svijet postajanja i nestajanja, itd. Duhovna ili batinska dimenzija čovjeka sastoji se od duhovnih dragulja (lataifa). Ruh, srce, razum i drugi lataifi su dio tog svijeta. Ona se još naziva i svijet melekuta, svijet gajba (nevidljivog), svijet hakikata, svijet tajni. Ahiret pripada toj dimenziji. Čovjek svojim ruhom pripada svijetu melekuta a tijelom svijetu materije. Jedna ga strana podiže ka višim a druga vuče ka nižim svjetovima....

Više...

Objavljeno u Br 103, Tema Broja

Vjera je iskrenost

Vjera je iskrenost

U arapskom jeziku riječ “nasihat” je jedna od najobuhvatnijih i najsadržajnijih riječi. Stručnjaci jezičkih nauka kažu da u arapskom jeziku ne postoji riječ koja u svom sastavu obuhvata toliko ovosvjetskih i ahiretskih dobara kao što su to riječi nasihat i felah. Znajući važnost izuzetno širokog opsega značenja spomenute riječi, Poslanik milosti, s.a.v.s., u hadisu kaže: “Vjera je nasihat.” Ponovio je to tri puta, a ashabi, r.anhum, ga upitaše: “O Allahov Poslaniče, prema kome je nasihat?” A potom je rekao: “Prema Allahu, Njegovoj Knjizi, Njegovom Poslaniku, vođama muslimana i običnim ljudima.” (Muslim, Iman, 95; Ebu Davud, Edeb, 67; Tirmizi, Birr ve Sila, 17, 18) Navedeni hadis ima iznimno veliku vrijednost i obrazuje suštinu vjere islama. Jedan je od onih hadisa u kojem je sa malo riječi iskazano neprocjenjivo mnogo (dževamiu’lkelim). Prema riječima muslimanskih učenjaka, hadis o nasihatu sačinjava četvrtinu vjere i jedan je od četiri ključna hadisa koji u svojoj konstrukciji obuhvataju cijeli islam. Imam Nevevi, rah., pak navodi da se na gore navedenom hadisu temelji cijela vjera, iz razloga...

Više...

Objavljeno u Br 102, Tema Broja

Ibadet u našem životu

Ibadet u našem životu

Činiti ibadet sa ciljem izvršavanja Allahove, dž.š., zapovijedi i postizanja Njegovog zadovoljstva, dužnost je svakog vjernika. Da bi naša djela bila valjana i imala status ibadeta, potrebno je da budu ispunjeni određeni uslovi, jer ibadet je ispravan samo ukoliko ga činimo onako kako je Allah, dž.š., naredio i Poslanik, s.a.v.s., objasnio. U suprotnom, ostaje na nivou običaja, zarobljen unutar nefsanskih želja i prohtijeva. Da li je naš namaz uistinu namaz ili je samo navika? Neka od možda najvažnijih pitanja, kada govorimo o ibadetu, jesu: da li ibadet ostavlja trag na naše ponašanje, da li se naš ahlak mijenja u pozitivnom smjeru, odvraća li nas od loših djela, navodi li nas na dobro? Ili, unatoč tome što klanjamo i postimo, nastavljamo da lažemo, ogovaramo, činimo zulum i jedemo haram? Prema kur’anskoj definiciji, namaz ‘odvraća od zla’, kao što Uzvišeni Allah kaže: “Uistinu namaz odvraća od zla i svega što je ružno.” Pored toga, namaz ima osobinu da navodi na dobra i lijepa djela. Stoga, svaki musliman treba da obrati pažnju...

Više...

Objavljeno u Br 101, Tema Broja

Ko su šehidi? Šta je mekam šehadeta?

Ko su šehidi? Šta je mekam šehadeta?

  “Niko ko uđe u Džennet neće željeti da se vrati na dunjaluk, čak i da mu daju sve ljepote ovoga svijeta, osim šehida. Zbog počasti koju dobije, šehid će željeti da se vrati na dunjaluk i još deset puta pogine na Allahovom putu.” (Buhari) Riječ “šehid” (mn. “šuheda’”) nosi značenja poput: “biti očevidac nekom događaju, svjedočiti, prisustvovati…”. U teološkoj terminologiji, šehidom se naziva musliman koji pogine na Allahovom, dž.š., putu. Gledano sa semantičkog aspekta, islamski učenjaci su rekli da se osoba poginula na Allahovom, dž.š., putu naziva šehidom iz razloga što Allah, dž.š., i meleki svjedoče o blagodatima koje ih čekaju. Drugi su pak, zbog značenja “onaj koji vidi, koji svjedoči” rekli da se šehidima nazivaju zato što se osvjedoče odnosno vide blagodati koje im je Allah, dž.š., obećao. Ili zbog činjenice da će na Sudnjem danu zajedno sa Poslanikom, s.a.v.s., biti svjedoci ranijim ummetima. Mekam šehadeta i davanje života na Allahovom, dž.š., putu definisani su na različite načine. Analizirajući ajete, hadise, i knjige tefsira alimi su ponudili...

Više...