Webshop - Trgovina SEMERKAND
Meni - Izbornik

Objavljeno u Br 104, Vjera i život

Zikr uvijek i na svakome mjestu

Zikr uvijek i na svakome mjestu

Sigurno ste čuli za hikaju o Azizu Mahmudu Hudajiju, k.s.: Jedne prilike Aziz Mahmud Hudaji, k.s., sa svojim muršidom Uftadeom, k.s., i ostalim muridima, krenuo je u obilazak poljana i livada. Prema naredbi muršida, svi derviši sakupiše najljepše bukete cvijeća i jedan po jedan iznesoše pred muršida. Međutim, u ruci Aziza Mahmuda, k.s., bio je samo jedan požutjeli i uvehli cvijet. Sav postiđen, pruži taj cvijet svome šejhu. Uftade, k.s., uze cvijet i upita: “Mahmude, sine moj, zašto si pored tolikog cvijeća donio ovaj uvehli cvijet, slomljene stabljike?” Taj nekada uvaženi i poznati kadija Burse, sada je ponizno i sa edebom, pognute glave, stajao pred šejhom. Uspio je reći samo sljedeće: “Šejhu moj, znam da ste Vi dostojni samo najljepšeg. Međutim, koji god cvijet sam krenuo ubrati, čuo sam ga kako spominje svoga Gospodara “Allah, Allah.” Moje srce nije mi dozvolilo da prekinem njihov zikr. Ja sam onda bio primoran da donesem cvijet koji je svakako prestao sa činjenjem zikra jer je već bio slomljen i uvehnuo.” Uzvišeni Hakk...

Više...

Objavljeno u Br 104, Vjera i život

“Mali” gosti Allaha, dž.š.

“Mali” gosti Allaha, dž.š.

Jedan od velikih ashaba, r.anhum, koji je sa Allahovim Poslanikom, s.a.v.s., učestvovao u šesnaest bitaka, Burejde b. Husejb, r.a., je ispričao: “Dok nam je Allahov Poslanik, s.a.v.s., držao hutbu, Hasan i Husejn u crvenim košuljama, spotičući se, uđoše u mesdžid. Ugledavši ih, Allahov Poslanik, s.a.v.s., odmah siđe sa minbera, uze ih u naručje i ponovo se pope na minber, stavljajući ih da sjednu ispred njega. Potom reče: ‘Uzvišeni Allah je rekao istinu kada je kazao: ‘I neka znate da su bogatstva vaša i djeca vaša samo iskušenje…’ (Enfal, 28) Ugledao sam ova dva dječaka kako koračaju, saplićući se, i nisam mogao da izdržim. Prekinuo sam svoj govor na pola i sišao sam da ih popnem na minber.’ Potom je nastavio sa hutbom.” (Ebu Davud, Salat, 235; Tirmizi, Menakib, 31; Ibn Madždže, Libas, 20; Nesai, Džum’a, 30) Kao što se može vidjeti, Poslanik milosti, s.a.v.s., nije zapostavljao djecu čak ni prilikom izvršavanja najuzvišenijeg zadatka. Posvećivao im je pažnju kad god bi to bilo potrebno. Šta je mogao biti važniji posao...

Više...

Objavljeno u Br 104, Kolumna

Poruka studentima

Poruka studentima

Dragi moji studenti, Šta god da studirate, bilo da se radi o inžinjerstvu, medicini, književnosti ili političkim naukama, dobro naučite troje: teoriju, historiju i savremene rasprave vezane za oblast koju studirate. Na te tri stvari se usredotočite, pa ćete, nakon što završite studije, uz Allahovu, dž.š., dozvolu, postati autoriteti u svome poslu. Školu nemojte niti podcjenjivati, a niti precjenjivati. Obrazovanje čovjeku donosi možda deset ili petnaest posto uspjeha, ostalo je na vama, ovisi o vašem trudu. Nikada se nemojte ograničavati časovima. Povrh toga, nikada nemojte usvajati zapadnjačku logiku sa tih časova, to je ona logika u kojoj je Zapad u središtu, u kojoj se sve razumijeva na zapadnjački i sekularan način… Nikada se nemojte zadovoljiti samo onim što učite na časovima. Ako studirate političke nauke dobro naučite naše vjerske propise o politici, vođenju države, upravi i pravu. Izučite fikhsko znanje kako biste uvijek bili istinski robovi, bilo da se radi o politici ili drugim poljima života. Dobro naučite naše termine i njih koristite. Naprimjer, nemojte umjesto riječi “ahlak” (lijepa...

Više...

Objavljeno u Br 104, Klasici tesavvufa

Prepreke na putu sufija

Prepreke na putu sufija

Znaj da sam ja spoznao ovaj svijet kao mjesto određenih božanskih tajni, kosmos kao mjesto Njegovih emaneta, a sve što je u njemu kao božansku dobrotu prema Njegovim prijateljima, i mjesto manifestacije Njegove mudrosti. Sve stvari poput dragulja, imetaka, predmeta, materija, tijela i prirode, perde su koje onemogućavaju viđenje tih tajni. Na mekamu tevhida nema mjesta niti za jedno od nabrojanih stvari. Stoga, Uzvišeni Allah je stvorio ovaj svijet u funkciji hidžaba (perde, zastora). Tako svako stvorenje pronalazi smiraj u svome svijetu sa Njegovom naredbom. Lično postojanje svakog stvorenja postalo je hidžab spoznaji tevhida Uzvišenog Hakka. Ruhovi su se zaokupili vlastitim karakterima. Približavajući se materijalnom, udaljili su se od ihlasa (iskrenosti). Zbog svega toga, razum je postao njihova osnovna snaga za spoznaju božanskih tajni. Mekam kurbijjeta i blizine ostao je skriven od ruhova. Posljedica svega toga je to što je čovjek postao zastrt perdom gafleta i vlastitog postojanja. Uzvišeni Allah o tome kaže: “Tako mi vremena, čovjek je doista na gubitku.” (El-’Asr, 1-2); “…a on je, zaista, prema sebi...

Više...

Objavljeno u Br 104, Riznica mudrosti

Edeb

Edeb

Edeb koji podrazumijeva ljubaznost, prefinjenost, učtivost i lijep ahlak, u tesavvufu je jedan od iznimno bitnih pojmova. Ustaljena izreka derviša jeste “Edeb ja Hu!” A oblik množine za riječ “edeb” jeste “adab”. U tesavvufu, edeb je širok pojam koji obuhvata sva lijepa stanja i osobine. Imam Kušejri, rah., kaže da je edeb u svom suštinskom značenju, skup svakog hajra i svih vrlina. Tesavvuf se u cjelosti sastoji od edeba. Derviš je onaj ko prema svemu iskazuje edeb, od neživih stvari do živih bića. Edeb se razlikuje shodno tome prema kome se iskazuje. Tako, kada je u pitanju društveni život, postoje edebi koji se oslanjaju na božanske propise i preporuke. Takvi edebi su naprimjer: edeb jedenja, pijenja, razgovaranja… Ukratko, edeb znači ophoditi se ispravno prema svakom stvorenju i biti svjestan činjenice da je Allah, dž.š., vlasnik svega postojećeg. Poslanik, s.a.v.s., je rekao: “Mene je odgojio moj Gospodar, i lijepim je učinio moj edeb.” Iz hadisa možemo razumjeti da je izvor edeba Allah, dž.š. Uzvišeni Allah Svoga roba odgaja posredstvom Svojih...

Više...

Objavljeno u Br 104, Sohbet

Da li zikr tjera šejtana od nas?

Da li zikr tjera šejtana od nas?

Kada spominjanje Allaha, dž.š., ima utjecaja na naše srce? Tek kada se srce oslobodi nefsanskih želja i prohtijeva, zikr počinje utjecati na njega. U suprotnome, zikr koji rob čini nema utjecaja na srce, niti udaljava prokletog šejtana od njega. Stoga, kako bi zikr urodio plodom, rob najprije mora odustati od griješenja. Zamislimo čovjeka koji je uzeo nož i krenuo da ubije nekoga. Ukoliko cijelim svojim putem čini zikr izgovarajući : “La havle ve la kuvvete illa billahi’l-alijji’l-azim”, takav zikr mu neće donijeti nikakvu korist, jer u njegovom srcu su srdžba i gnjev. Izbaciti vesvese iz srca moguće je jedino ukoliko iz njega izbacimo ono što je njihov uzrok. Sve drugo što uđe u srce, sem Allaha, dž.š., potpomaže nastanak vesvesa, a jedini štit za srce jeste zikr – spominjanje Uzvišenog Allaha. Zikr je lijek za ljudska srca i šejtan nema udjela u njemu. Svaka bolest i tegoba imaju svoj lijek i olakšanje; bolesniku su potrebni lijekovi, a siromahu novac… Zbog toga su muttekije (bogobojazni) smjestili zikr u svoja srca,...

Više...