Webshop - Trgovina SEMERKAND
Meni - Izbornik

Objavljeno u Br 101, Tema Broja

Ko su šehidi? Šta je mekam šehadeta?

Ko su šehidi? Šta je mekam šehadeta?

  “Niko ko uđe u Džennet neće željeti da se vrati na dunjaluk, čak i da mu daju sve ljepote ovoga svijeta, osim šehida. Zbog počasti koju dobije, šehid će željeti da se vrati na dunjaluk i još deset puta pogine na Allahovom putu.” (Buhari) Riječ “šehid” (mn. “šuheda’”) nosi značenja poput: “biti očevidac nekom događaju, svjedočiti, prisustvovati…”. U teološkoj terminologiji, šehidom se naziva musliman koji pogine na Allahovom, dž.š., putu. Gledano sa semantičkog aspekta, islamski učenjaci su rekli da se osoba poginula na Allahovom, dž.š., putu naziva šehidom iz razloga što Allah, dž.š., i meleki svjedoče o blagodatima koje ih čekaju. Drugi su pak, zbog značenja “onaj koji vidi, koji svjedoči” rekli da se šehidima nazivaju zato što se osvjedoče odnosno vide blagodati koje im je Allah, dž.š., obećao. Ili zbog činjenice da će na Sudnjem danu zajedno sa Poslanikom, s.a.v.s., biti svjedoci ranijim ummetima. Mekam šehadeta i davanje života na Allahovom, dž.š., putu definisani su na različite načine. Analizirajući ajete, hadise, i knjige tefsira alimi su ponudili...

Više...

Objavljeno u Br 101, Hadis

Zaduživanje i dug

Zaduživanje i dug

U današnje vrijeme ekonomski život skoro da se zasniva na zaduživanju. Banke, krediti, kartice, pozivaju i podstiču na trošenje novca kojeg ne posjedujemo. Takva zaduživanja većinom nisu zbog istinskih potreba, nego zbog ispunjavanja nefsanskih želja koje se danas smatraju potrebama. A Allahov Poslanik, s.a.v.s., utjecao se svome Gospodaru od duga i dug je spominjao zajedno sa kufrom. Poslanik, s.a.v.s., je rekao: “Utječem se (isti’aza) Allahu od kufra (nevjerstva) i dugovanja”. Pojam “isti’aza” podrazumijeva utjecanje Allahu, dž.š., traženje pomoći i zaštite od Njega, priznavajući Njegovu bezgraničnu i uzvišenu snagu. Časni Kur’an i hadisi, ukazuju nam na to da trebamo tražiti utočište kod Allaha, dž.š., od svake vrste zla, opasnosti i nedaća. Naša Uzvišena Knjiga, govori nam o tome da su pejgamberi, a.s., tražili zaštitu od Uzvišenog Gospodara, po pitanju različitih stvari. Musa, a.s., traži zaštitu kod Allaha, dž.š., od neznanja i od svakog oholog koji ne vjeruje u Ahiret; “Musa reče: ‘Molim Gospodara svoga i Gospodara vašega da me zaštiti od svakog oholog koji ne vjeruje u Dan u kome...

Više...

Objavljeno u Br 101, Vjera i život

Najbolji Učitelj, s.a.v.s.

Najbolji Učitelj, s.a.v.s.

Allah me nije poslao da prisiljavam i otežavam, već me poslao da podučavam i olakšavam. (Muslim, Talak, 29) Jedan od plemenitih ashaba kojem je Poslanik, s.a.v.s., dozvolio da zapisuje hadise, Abdullah b. As, r.a., prenosi: “Jednog dana, Poslanik, s.a.v.s., izašao je iz svoje sobe i ušao u mesdžid. U mesdžidu su bile dvije skupine. Jedna skupina je učila Časni Kur’an i činila dovu Allahu, dž.š., a druga skupina je bila zauzeta stjecanjem znanja. Kada ih ugleda, Poslanik, s.a.v.s., reče: ‘Obje skupine su u hajru, ali jedna od njih je bolja. Jedni uče Časni Kur’an i čine dove. Ukoliko Allah, dž.š., hoće, dat će im ono što žele. Oni iz druge skupine stječu znanje i podučavaju, i ja sam poslan kao učitelj.’ Nakon što to reče, Poslanik, s.a.v.s., sjede u halku druge skupine.” (Ibn Madždže, Sunnet, Darimi, Mukaddime, 32) Zbog čega je naš voljeni Poslanik, s.a.v.s., odabrao drugu skupinu iako je rekao da su obje zauzete hajrom, zbog čega je odabrao ashabe koji su bili zauzeti stjecanjem znanja? Nije teško...

Više...

Objavljeno u Br 101, Tefsir

Samo Tebi i samo od Tebe…

Samo Tebi i samo od Tebe…

“(Gospodaru naš!) Samo Tebi se klanjamo i samo od Tebe pomoć tražimo”. (Fatiha, 5)    Omer Nasuhi Bilmen, rah., u opširnom prijevodu 5. ajeta sure Fatiha–ajeta  kojeg svakodnevno ponavljamo u našim namazima, kaže:  “Gospodaru naš! Samo Tebi se klanjamo. Pokoravamo se samo Tebi i klanjamo  Ti se skrušeno, svjesni Tvoje veličine. I samo od Tebe pomoć tražimo. Samo kod  Tebe tražimo utočište i od Tebe očekujemo dobro i pomoć.”  Ajeti koji prethode navedenom mogu se sažeti na sljedeći način: O ljudi! O vi  razumom obdareni! Ako ste vi od onih koji poginju glavu pred apsolutnom ljepotom  i savršenstvom, pa Ja sam Uzvišeni Allah. Savršenstvo pripada Meni. Ako ste  vi od onih što sa strahopoštovanjem stoje pred snagom i dobrotom, pa Ja sam  Gospodar svjetova. Ako pokažete skrušenost nadajući se dobru u budućnosti,  Ja sam Rahman i Rahim. Ako ste vi od onih što pokazuju poštovanje sa strahom  i strepnjom, Ja sam Vladar Sudnjeg dana. Ja sam jedini Bog, Nosioc svojstava  koja zavređuju poštovanje i veličanje, i Jedini, Kome se ibadet...

Više...

Objavljeno u Br 101, Klasici tesavvufa

Ebu’l-Hasan el-Hudžviri, k.s.

Ebu’l-Hasan el-Hudžviri, k.s.

Alim koji zauzima veoma važno mjesto u historiji tesavvufa, Hudžviri, k.s., rodio se u Gazni. Iz podataka koje je naveo o sebi saznajemo da je za svoga života obišao oblasti Sirije, Turkestana, Džurdžana, Kazvina, Indije, Iraka, Huzistana, Azerbejdžana, Horasana i Transoksanije. Obilazeći spomenute oblasti imao je priliku da se upozna sa velikim sufijama toga vremena. Njegovo najpoznatije djelo je “Kešfu’l-Mahdžub” (Otkrivanje skrivenog). To djelo je prva knjiga koja sistematski obrađuje teme koje se dotiču tesavvufske misli i djela. U djelu su najprije obrađene teme ilma, fakra i zuhda, suštinske osobine tesavvufa, oblačenje hrke, te stavovi poznatih sufija po pitanju fakra i sufizma. Nakon tema vezanih za sufizam, u djelu su izloženi opisi iz života prve četvorice halifa, r.anhum, opisi iz života ehlibejtskih imama, i opisi iz života velikih zahida iz generacije tabi’ina, kao i opisi iz života drugih sufija. Započinjući pisanje djela “Kešfu’l-Mahdžub” Gospodaru moj, olakšaj mi i omogući da upotpunim! Hvala Allahu Veličanstvenom, Koji otkri tajne Svoga carstva evlijama Svojim, i Koji obznani tajne Svoje moći bliskim prijateljima...

Više...

Objavljeno u Br 118, Časopis

Br. 118 Gdje su mir i sreća

Br. 118 Gdje su mir i sreća

Tema broja: Gdje su mir i sreća Riječ urednika: San o Džennetu na dunjaluku Kada se, ma zbog koga ili zbog čega, uhvatimo u koštac sa životom koji živimo, još jednom se podsjetimo da je mir ono što tražimo. U ovom stoljeću sve većeg meteža, užurbanosti i haosa, sukoba nimalo ne nedostaje. Kada bi se sredilo ekonomsko stanje, kada bi poslovi krenuli kako treba, kada bi se riješili porodični problemi, kada bi naše dijete dobilo posao, kada bismo otišli u penziju, kada bismo pobjegli iz grada i odselili se na selo… pronašli bismo mir i sreću. Ne! To nije tačno, jer ne cvjetaju ruže ni onima koji nemaju nikakav problem sa onim na šta se mi žalimo. Obratimo pažnju, kakve se ruševine kriju iza naizgled prekrasnih dvorova! Čini se kao da smo zaboravili na dvije stvari. Prvo je to da čovjek neće pronaći u sebi izgubljeni mir, čak i kada bi obišao cijeli svijet. Isto tako, kada bi se cijeli svijet srušio, mir koji je u njemu neće nestati....

Više...