Webshop - Trgovina SEMERKAND
Meni - Izbornik

Objavljeno u Ljubav prema Allahovim evlijama

Ljubav prema Allahovim evlijama – Uvod

Ljubav prema Allahovim evlijama – Uvod

Neka je beskrajna hvala (hamd) i pohvala (sena) našem Gospodaru, koji nas je stvorio u ljudskom liku, darovao našim srcima vjerovanje (iman) a dušama našim blagodat ljubavi.

Neka su bezbrojni salavati i selami, Vjerovjesniku milosti i lijepog vladanja (Nebijjur – rahmeti vel-edebi), našem Prvaku, Resulullahu, salallahu alejhi ve sellem, koji je centralni izvor Božanskog aška i ljubavi. I neka je Allahova milost na njegovu časnu porodicu i plemenite ashabe, radiallahu ’anhum, kao i na sve mu’mine koji su se ukrasili Allahovim aškom (ašk’u-llah) i Pejgamberovim odgojem (edebom).

Djelo koje je pred vama, obrađuje veoma važnu temu, a to je mjera u ljubavi prema učenjacima (alimima) i poznavaocima Uzvišenog Hakka (arifima), nasljednicima Pejgambera, ’alejhimus – selam; koji su kao potpuni vodiči (muršidi kamili) zaduženi sa odgajanjem ummeta. Ovo je tako osjetljiva tema, jer, oni koji ih nimalo ne vole, mogu zapasti u nevjerstvo (kufr), dok oni koji ih vole, ne znajući mjeru u svojoj ljubavi, mogu zapasti u mnogoboštvo i idolatriju (širk). Budući da je stanje ovakvo, moramo znati mjeru i granicu po pitanju ove stvari. Ova mjera nije ni po čijoj želji niti hiru, jer, ako bi je neko postavio na takav način, to nas ne obavezuje. Mi moramo tu mjeru naučiti i uzeti od Allaha Uzvišenog i Njegovog Poslanika, salallahu ’alejhi ve sellem, kako bi naše djelovanje i rad bili-ibadet, naša očekivanja-rahmet, a ono čemu se nadamo,- Džennet.

U današnje vrijeme, pojedinim muslimanima, izrazi, kao što su: velijj, arif, muršid, tarikat, terbije, tezkijje, kešf, keramet, jekin, mušaheda, džezba, Božanska ljubav (ilahi ašk) i drugi, izgledaju toliko strano, da ove, Islamom naređene i preporučene istine, bilo iz neznanja ili gafleta, uopće ne žele upoznati. Šta više, oni se usuđuju da ih s lahkoćom niječu i odbacuju. Postoje neki propisi za čije dugotrajno neznanje nema isprike, jer onaj ko ne zna, može pitati. Za jednog mu’mina je, između ostalog, stroga dužnost (farzi ’ajn) da nauči kako će voljeti nekoga radi Allahovog zadovoljstva, i koliko će mrziti nekoga radi Uzvišenog Allaha.

Kod Allaha, dželle šanuhu, nemaju nikakve vrijednosti ni prijateljstva radi dunjaluka i želja duše (nefs), a niti neprijateljstva radi njih, međutim, biće veoma teško odgovoriti i položiti račun za takve, bezvrijedne stvari. U ovom našem skromnom radu nastojali smo odrediti i definisati granice u pogledu odnosa, vrednovanja, ljubavi i poštivanja Allahovih evlija – zastupnika Rabbanijskog ahlaka na Zemlji, a pogotovo muršidi kamila koji su nasljednici Allahovog Vjerovjesnika, salallahu ’alejhi ve sellem. Prilikom definisanja ovih granica, nastojali smo to uraditi u svjetlu Kur’ana i hadisa čije smo izvore naveli, dok smo teme obradili sa zanimljivim primjerima.

Trud je od nas, a uspjeh od Gospodara našeg Uzvišenog.

Dr. Dilaver Selvi

KUPITE ODMAH KNJIGU LJUBAV PREMA ALLAHOVIM EVLIJAMA