Webshop - Trgovina SEMERKAND
Meni - Izbornik

Objavljeno u Sretna porodica

Sretna porodica – Uvod

Sretna porodica – Uvod

Neka je beskrajna hvala Allahu, Gospodaru svjetova. Neka su najljepši salavati i selami našem prvaku, velikom Poslaniku, koji je poslan kao milost svjetovima, Muhammedu Mustafi (s.a.v.s.).

Cijenjeni čitatelji, djelo koje je pred vama obrađuje islamske propise, pravo i osnove kulture ponašanja i odgoja koji se odnose na porodični život.

U pogledu porodičnog života danas su više nego prisutni mnogobrojni problemi, poremećaji i teškoće u porodici, razvodi, pogrešan pristup, neumjesno ponašanje, i mnogi drugi. U pogledu ove teme veliki broj naše braće su nam se požalili i od nas zatražili pomoć. Zbog toga smo, da bi bar donekle udovoljili njihovoj potrebi, pripremili ovo djelo koje je, evo, pred vama.

U ovom djelu sažeto su objašnjena rješenja porodičnih problema, kao i načini postizanja harmonije i sreće u porodici. Prvo je definisan osnovni cilj porodice, a onda su obrađeni Božiji propisi i norme lijepoga vladanja (edebi) koji će nas dovesti do toga cilja. Spomenuli smo mjesto muža i žene u porodici, njihove međusobne obaveze i prava, kao i dužnosti prema djeci i roditeljima, a potom smo objasnili zikrove, dove, strpljivost, zadovoljstvo Allahovom odredbom, skromnost, umjerenost, udjeljivanje (sadaku), razne oblike hizmeta (služenja) našoj vjeri i mnoge druge stvari koje su sastavni dio lijepog ahlaka, a koje omogućavaju postizanje sreće u porodici.

Za svaku temu smo naveli istinite primjere iz historije Islama, što će omogućiti da se svaka od spomenutih tema lakše razumije. Ono što je cilj u takvom pristupu jeste: uzeti pouku iz navedenih primjera i slijediti naše dobre prethodnike u lijepom ponašanju (ahlaku). Na ovome svijetu svako ko se ženi, formira porodicu i želi imati djecu, čini to da bi bio sretan. Većina ljudi trči za imetkom, novcem i ugledom, i u toj trci provedu svoj život. Uistinu, šta može biti prava sreća na ovome svijetu, svijetu na čijem koncu je smrt i rastanak?

Ko će otkloniti strah čovjeka od rastanka sa svojima koje voli, čiji se životni kapital svakoga dana topi i nestaje; ko mu može garantovati vječnu sreću na Novom svijetu, na koji će uistinu otići? Vječna sreća je, bez sumnje, jedino moguća uz trajni kapital koji neće nestati i uz Voljenog koji neće umrijeti. Kapital je ljubav prema Bogu i vjerovanje (iman) u Njega, a Voljeni je Allah Uzvišeni, Vlasnik života i smrti. Na ovome svijetu svaki posao koji nije radi Njega, na koncu, biva uzrokom rastanka i plača. Pored toga, treba položiti i račun Vlasniku života. Svako pametan o tome treba misliti. Naša vjera, islam, objavljena je radi naše sreće, kako na ovom svijetu, tako i na Ahiretu. Islam nam garantuje sreću i on je najveća počast koju je Allah, Gospodar svjetova, ukazao čovječanstvu. Naučiti i spoznati islam, a zatim iskreno živjeti u skladu njegovih principa jedini je put sreće i spasa. Islam poučava čovjeka znanju, djelima, propisima i pravilima lijepog vladanja koja će mu biti milost (rahmet) u svakom domenu njegova života. Sve to se naziva „hududullah“. Hududullah su granice koje je Allah Uzvišeni zacrtao Svome robu da bi ga uveo u Džennet. Onaj ko do svoje smrti bude pazio na Njegove granice, odnosno, ko bude živio vodeći računa o dozvoljenim (halal) i zabranjenim (haram) stvarima – sigurno će ući u Džennet, postići Božije zadovoljstvo, pronaći Njegovu ljepotu i biti vječno sretan.

Dakle, predmet ovoga djela je porodični odgoj muškaraca i žena koji su pronašli sreću u vjerovanju i pokornosti Allahu Uzvišenom. Ove Svoje prijatelje Allah Uzvišeni ovako opisuje u suri Ahzab, u 35. – om ajetu, na slijedeći način:

Muslimanima i muslimankama i istinskim vjernicima i vjernicama, i trajno pokornim muškarcima i trajno pokornim ženama, i iskrenim muškarcima i iskrenim ženama, i strpljivim muškarcima i strpljivim ženama, i bogobojaznim muškarcima i bogobojaznim ženama, i muškarcima koji udjeljuju (na Allahovom putu) i ženama koje udjeljuju, i muškarcima koji poste i ženama koje poste, i muškarcima koji čuvaju svoju čednost i ženama koje čuvaju svoju čednost, i muškarcima koji mnogo spominju Allaha i ženama koje mnogo spominju Allaha.”

Za sretnike koji su opisani gore navedenim osobinama radosna vijest od Boga Uzvišenog glasi:

Allah je, doista, za njih oprost i veliku nagradu (Džennet i Svoju ljepotudžemal) pripremio!”

Uz želju da svi budemo obradovani ovom radosnom viješću.

S. Muhammed Saki Erol

KUPITE ODMAH KNJIGU SRETNA PORODICA