Webshop - Trgovina SEMERKAND
Meni - Izbornik

Objavljeno u Br 107, Govor stanja

Zahvala Allahu, dž.š!

Zahvala Allahu, dž.š!

Zahvala Allahu, dž.š!

Plemeniti ashab, Ibn Mes’ud, r.a., je rekao: “Šukr (zahvala) je pola imana. Dobro znaj da se šukr čini srcem, jezikom i drugim tjelesnim organima. Šukr srca je da u njemu nosiš lijepe misli i da ga držiš otvorenim za sva stvorenja. Šukr jezika je u izgovaranju riječi hvale i zahvale Gospodaru Svjetova. Šukr tjelesnih organa je da Allahove, dž.š., blagodati koristiš u pokornosti, da budeš bogobojazan i da se kloniš grijeha. Šukr očiju je u skretanju pogleda od svega što je sramotno za muslimana, a šukr ušiju u neslušanju štetnih i ružnih riječi. Kloniti se onoga što vjera zabranjuje također spada u šukr na blagodatima Uzvišenog Allaha, a jedan od vidova šukra je i izražavanje zahvalnosti jezikom na Allahovoj, dž.š., odredbi.” (Imam Gazali, Mukašefetu ‘l-kulub)

Ko je mu’min? Veliki evlija, Sehl b. Abdullah et-Tusteri, k.s., je rekao: “Rob neće upotpuniti svoj iman dok se kod njega ne nađu sljedeće četiri osobine:

• obavljanje farzova u skladu sa Sunnetom

• jedenje halal hrane uz vere’ (bježanje od sumnjivog)

• izbjegavanje zabranjenog, kako u zahiru (javno) tako i u batinu (tajno) • ustrajnost u takvom postupanju sve do smrti.” (Ebu Talib el-Mekki, Kutu ‘l-Kulub)

Ibadet i lijep ahlak

Jedan od alima iz drugog stoljeća nakon hidžre, Vuhejb b. Verd, rah., veli: “Onaj ko ne posjeduje sljedeće tri vrline, njegova djela su bezvrijedna:

• vere’ (bježanje od sumnjivog) koji ga štiti od harama,

• blagu narav koja ga čuva od uzvraćanja na loše postupke drugih

• ahlak koji mu omogućava lijep odnos sa ljudima.” (Bejheki, Kitabu ‘z-Zuhd)

Dozvoljena žurba

Veliki evlija, Ebu Bekr el-Vasiti, k.s., je rekao: “Lijepo je u svemu postupati umjereno, bez žurbe, međutim, sa sljedeće tri stvari treba požuriti:

• sa obavljanjem namaza kada nastupi njegov vakat

• sa klanjanjem dženaze

• sa činjenjem tevbe nakon učinjenog grijeha.” (Ebu ‘l-Lejs es-Semerkandi, Tenbihu’l-Gafilin)

Halal hrana

Poznati sufijski učenjak, Ebu Talib el-Mekki, rah., kaže: “Ko želi da jede halal hranu neka obrati pažnju na sljedeće:

• jelo treba biti svima poznatog porijekla (od proizvodnje, načina pravljenja pa do dolaska na sofru), u njemu ne smiju biti umiješani, zulum, pronevjera niti bilo kakvo zlo

• želja za jelom treba da se temelji na dozvoljenom razlogu, nikako ne treba jesti radi ćejfa nefsa ili radi dodvoravanja nekome

• jelo treba biti u potpunosti u skladu sa propisima Sunneta, u njemu ne smije biti umiješano ništa što bi ga učinilo sumnjivim ili pokuđenim.” (Kutu ‘l-Kulub)

Ispravan ibadet

Jedan od plemenitih ashaba koji je lijepo učio Časni Kur’an, Ubejj b. Ka’b, r.a., je rekao: “Uzvišeni Allah zasigurno neće kazniti roba koji je na istikametu, i iz čijih očiju poteku suze kada spomene svoga Gospodara. Rob koji iskreno, u sebi spomene Allaha, dž.š., pa se naježi iz straha od Njega, liči na drvo čije se lišće sasušilo, pa na njega naiđe oluja. Onako kako oluja ogoli to drvo i sa njega opadnu svi listovi, tako zbog straha od Allaha, dž.š., spadaju svi grijesi tog roba. Bolje je postupati u skladu sa Allahovim, dž.š., propisima i Sunnetom Njegova Poslanika, s.a.v.s., i činiti malo ibadeta, nego ulagati izniman trud u činjenje ibadeta, bez slijeđenja Pravog puta i Sunneta. Zbog toga, bilo da ste umjereni u obavljanju ibadeta ili da ulažete dodatan trud, prije svega pazite da vaša djela budu u skladu sa Allahovim, dž.š., propisima i Sunnetom.” (Jusuf Kandehlevi, Hajatu’s-Sahabe)

 

Časopis Semerkand, br. 107, Mudrost