Webshop - Trgovina SEMERKAND
Meni - Izbornik

Objavljeno u Br 113, Za pročitati

Zatvorena usta, otvoreno srce

Zatvorena usta, otvoreno srce

Uzvišeni Gospodar u našoj presvijetloj knjizi, Časnom Kur’anu, kaže:

O vjernici! Propisuje vam se post, kao što je propisan onima prije vas, da biste se grijeha klonili.” (Bekara, 183) “

U mjesecu ramazanu počelo je objavljivanje Kur’ana, koji je putokaz ljudima i jasan dokaz Pravoga puta i razlikovanja dobra od zla. Ko od vas u tom mjesecu bude kod kuće, neka ga u postu provede.” (Bekara 185)

Post je jedan od pet temelja naše blistave vjere i ibadet koji nam je Allah, dž.š., učinio farzom (stroga naredba) tokom mubarek-mjeseca ramazana. Svaki ibadet ima mnoštvo skrivenih mudrosti, pa tako i post ima mnogobrojne zahirske (vidne) i batinske (skrivene) mudrosti.

Ponos svjetova, Allahov Poslanik, s.a.v.s., je rekao: Sve ima svoja vrata, a vrata ibadeta su post. (Dejlemi, Musned, 4992; Ibn Mubarek, Zuhd, 1423) Imam Gazali, rah., na sljedeći način objašnjava navedeni hadis: “Postoje dva razloga zbog kojih post ima takav status. Prvi je u tome što je post skriveni ibadet, usmjeren ka čovjekovoj nutrini i niko sem Allaha, dž.š., ne zna za njega. Post nije očit poput namaza ili zekata. A drugi razlog je u tome što post slabi Allahove, dž.š., neprijatelje. Šejtan je neprijatelj koji jača ukoliko čovjek trči za prohtjevima svoga nefsa. A glad suzbija nefsanske prohtjeve i slabi šejtanovu snagu.”

U drugom časnom hadisu, Allahov Poslanik, s.a.v.s., je rekao: U Džennetu postoji kapija ‘rejjan’, na koju će na Sudnjem danu, ući samo postači. (Muslim, Sijam, 166) Kao i drugi ibadeti, i post ima određene uvjete koje je potrebno ispuniti. Budući da mjesec ramazan dolazi samo jednom godišnje, moguće je da zaboravimo neke od propisa posta. U tom smislu, trebamo otvoriti ilmihale mezheba kojem pripadamo, kako bismo ponovo iščitali dio o postu i ponovili određene propise. Osim toga, ukoliko mubarek mjesec ramazan započnemo baveći se najvrjednijim znanjem – fikhskim znanjem, to će biti uzrok bereketa u tom časnom mjesecu. Ispunjenje vanjskih uvjeta za izvršavanje ibadeta je vrlo bitno. U onoj mjeri u kojoj budemo pridavali važnost tim uvjetima, rast će naša duhovna korist.

Međutim, najprije trebamo ispraviti i učvrstiti svoje nijete, kako bi oni bili isključivo radi Allahova, dž.š., zadovoljstva. A zatim trebamo nastojati provesti ovaj mubarek mjesec u lijepom robovanju Allahu, dž.š. Ponos svjetova, Allahov Poslanik, s.a.v.s., je rekao: Onome ko bude ispostio ramazan vjerujući i očekujući sevape samo od Allaha, dž.š., bit će oprošteni prethodni i budući grijesi. (Buhari, Savm, 6; Muslim, Salatu ‘l-musafirin, 174-175)

Selman Farisi, r.a., pripovijeda: “Posljednjeg dana mjeseca ša’bana, Allahov Poslanik, s.a.v.s., nam je održao hutbu prilikom koje je rekao: O ljudi! Na vas je pala sjenka jednog veličanstvenog mjeseca. Noć Kadra koja se nalazi u tom mjesecu, vrjednija je od hiljadu mjeseci. Allah, dž.š., je u tom mjesecu učinio farzom post tokom dana, a ibadet noću učinio je nafilom. Ko se u tom mjesecu dobrim djelom približi Allahu, dž.š., zaradit će sevape kao da je učinio farz u drugom mjesecu. A ko u tom mjesecu izvrši određeni farz, zaradit će sevape kao da je u drugom mjesecu učinio sedamdeset farzova. Taj mjesec je mjesec strpljenja. A nagrada za strpljenje je Džennet. Taj mjesec je mjesec međusobnog pomaganja. U tom mjesecu se uvećava opskrba mu’mina. Ko u tom mjesecu pripremi iftar postaču, zaradit će sevape kao da je oslobodio roba i bit će mu oprošteni grijesi.

Na te riječi Allahova Poslanika, s.a.v.s., mi rekosmo: ‘O Allahov Poslaniče! Niko od nas nije u stanju da nahrani postača.’ A Allahov Poslanik, s.a.v.s., nastavi govoriti: Onome ko postača napoji gutljajem mlijeka, gutljajem vode, i nahrani sa nekoliko hurmi, njemu će Allah, dž.š., dati te sevape. Ko zasiti postača, Uzvišeni Allah će mu oprostiti grijehe. Napojit će ga (u Džennetu) sa moga vrela Kevser, nakon čega nikada više neće osjetiti žeđ. Onome ko pripremi iftar postaču bit će data ista nagrada, a da se postaču ništa ne umanji. Taj mjesec je takav mjesec da je njegov početak rahmet (milost), sredina magfiret (oprost), a kraj oslobađanje od džehennemske vatre. Allah, dž.š., će osloboditi od vatre onogako u ovome mjesecu olakša svome hizmećaru.

U tom mjesecu dobro prigrlite ove četiri vrline. Sa dvije ćete steći Allahovo, dž.š., zadovoljstvo, a druge dvije će vam uvijek trebati. Dvije vrline kojima ćete zadobiti zadovoljstvo vašeg Gospodara su:

  • svjedočenje da nema drugog boga sem Allaha, dž.š.
  • traženje oprosta za grijehe. A dvije vrline koje će vam uvijek trebati su:
  • traženje Dženneta od vašeg Gospodara.
  • utjecanje Njemu od Džehennema.’ (Bejheki, Šu’abu ‘l-iman, 3608)

Post nam donosi mnoge ljepote kojih smo svjesni i kojih nismo svjesni. Zbog toga moramo obratiti pažnju na to da ibadet posta obavljamo dostojno i da, koliko god smo u mogućnosti, ispunjavamo njegove edebe. U protivnom, da Allah, dž.š., sačuva, od posta nam neće ostati ništa sem gladi. Imam Gazali, rah., kaže da postoje tri stepena posta: “Najniži stepen posta je klonjenje od stavri koje kvare post i čuvanje organa od mekruha. To je post običnih ljudi. Drugi stepen posta, pored čuvanja od onoga što kvari post, podrazumijeva i čuvanje svih organa od grijeha. Dakle, čuvanje jezika od ogovaranja, očiju od gledanja u haram, i tako svih ostalih organa. To je post odabranih robova (havass). Treći stepen posta je post prilikom kojeg, pored nabrojanog, rob čuva i svoje srce od ružnih misli i vesvesa. Na taj način, srce spominje samo Allaha, dž.š. To je post odabranih među odabranima (ehassu ’l-havassin), i to je najpotpuniji stepen posta.”

 

Mevlana Abdurrahman Džami, k.s., je rekao: “Post je ključ sa sebi svojstvenim karakteristikama, jer u tom kratkom vremenu (kratkom vremenskom periodu), zatvara vrata Džehennema i otvara vrata Dženneta.” Imam Gazali, rah., u djelu “Ihja ‘ulumi ’d-din”, na sljedeći način opisuje nagrade postača: “Postaču će se dati obilna nagrada nezamislive veličine i bez računa. U biti tako i priliči, jer ma koliko da svi ibadeti pripadaju samo Allahu, dž.š., post je isključivo za Uzvišenog Allaha. Post je samo za Njega i zbog toga je toliko vrijedan.”

Već smo rekli da post ima mnogobrojne, nama znane i neznane, koristi. Post će biti naš šefa’atdžija (zagovarač) na Ahiretu, kao što će to biti i Časni Kur’an. Post nas uči odgoju nefsa i ulijeva nam povjerenje u to da ga je moguće nadvladati. Uči nas da se borimo sa nefsanskim vapajima za rahatlukom. Jednostavno rečeno, post nas oslobađa od ovosvjestkih potreba.

S druge strane post nas uči tome da smo mi ovisni i nejaki robovi. Podsjeća nas na veliku vrijednost blagodati u kojima svakodnevno uživamo, a čiju važnost zaboravljamo. Post nas udaljava od lošeg i ružnog ponašanja, uljepšava naš ahlak i podučava nas strpljenju i izdržljivosti.

Post je ključ zdravlja i tijela i srca. Uči nas čvrstoći volje i karaktera. Zbog toga, časni mjesec ramazan nije samo mjesec posta već je mjesec u kojem se svi ibadeti obavljaju s posebnom sviješću i mjesec koji nam pruža nadu u prenošenje te iste svijesti na ostale mjesece u godini. To je svojim riječima potvrdio i Jahja bin Muaz, k.s., rekavši: “Da je ibadet ptica, nesumnjivo bi njegova krila bila namaz i post.”

Neka nas Uzvišeni Gospodar učini robovima koji potpuno obavljaju svoje dužnosti, te robovima koji ispunjavaju dužnost posta i koji su postigli Njegov oprost.

Sa Allahovom, dž.š., podrškom i pomoći…

Sejjid Muhammed Saki ELHUSEYNİ