Webshop - Trgovina SEMERKAND
Meni - Izbornik

Objavljeno u Br 104, Riznica mudrosti

Edeb

Edeb

Edeb koji podrazumijeva ljubaznost, prefinjenost, učtivost i lijep ahlak, u tesavvufu je jedan od iznimno bitnih pojmova. Ustaljena izreka derviša jeste “Edeb ja Hu!” A oblik množine za riječ “edeb” jeste “adab”. U tesavvufu, edeb je širok pojam koji obuhvata sva lijepa stanja i osobine. Imam Kušejri, rah., kaže da je edeb u svom suštinskom značenju, skup svakog hajra i svih vrlina. Tesavvuf se u cjelosti sastoji od edeba. Derviš je onaj ko prema svemu iskazuje edeb, od neživih stvari do živih bića. Edeb se razlikuje shodno tome prema kome se iskazuje. Tako, kada je u pitanju društveni život, postoje edebi koji se oslanjaju na božanske propise i preporuke. Takvi edebi su naprimjer: edeb jedenja, pijenja, razgovaranja… Ukratko, edeb znači ophoditi se ispravno prema svakom stvorenju i biti svjestan činjenice da je Allah, dž.š., vlasnik svega postojećeg. Poslanik, s.a.v.s., je rekao: “Mene je odgojio moj Gospodar, i lijepim je učinio moj edeb.” Iz hadisa možemo razumjeti da je izvor edeba Allah, dž.š. Uzvišeni Allah Svoga roba odgaja posredstvom Svojih...

Više...

Objavljeno u Br 104, Sohbet

Da li zikr tjera šejtana od nas?

Da li zikr tjera šejtana od nas?

Kada spominjanje Allaha, dž.š., ima utjecaja na naše srce? Tek kada se srce oslobodi nefsanskih želja i prohtijeva, zikr počinje utjecati na njega. U suprotnome, zikr koji rob čini nema utjecaja na srce, niti udaljava prokletog šejtana od njega. Stoga, kako bi zikr urodio plodom, rob najprije mora odustati od griješenja. Zamislimo čovjeka koji je uzeo nož i krenuo da ubije nekoga. Ukoliko cijelim svojim putem čini zikr izgovarajući : “La havle ve la kuvvete illa billahi’l-alijji’l-azim”, takav zikr mu neće donijeti nikakvu korist, jer u njegovom srcu su srdžba i gnjev. Izbaciti vesvese iz srca moguće je jedino ukoliko iz njega izbacimo ono što je njihov uzrok. Sve drugo što uđe u srce, sem Allaha, dž.š., potpomaže nastanak vesvesa, a jedini štit za srce jeste zikr – spominjanje Uzvišenog Allaha. Zikr je lijek za ljudska srca i šejtan nema udjela u njemu. Svaka bolest i tegoba imaju svoj lijek i olakšanje; bolesniku su potrebni lijekovi, a siromahu novac… Zbog toga su muttekije (bogobojazni) smjestili zikr u svoja srca,...

Više...

Objavljeno u Br 104, Tema Broja

Oni koji su zaboravili sebe

Oni koji su zaboravili sebe

Da bismo znali šta je to što smo zaboravili, potrebno je najprije da se upoznamo sami sa sobom. Ko smo mi? Šta je prvo što pomislimo kada kažemo čovjek? Šta su naše vrijednosti, suština? Koje je naše mjesto i uloga u kosmosu? Čovjek je biće u kojem su sadržane dvije dimenzije; materijalna i duhovna. Materijalna dimenzija, koju čini tijelo i sve što je materijalno, naziva se još i zahir (pojavno), a duhovna, batin (skriveno). Materijalna ili zahirska strana čovjeka sačinjena je od četiri osnovna elementa, a to su zemlja, voda, vatra i vazduh. Nazivamo je još i alemu’l-halk (svijet materijalnog), svijet sebeba (uzroka), svijet postajanja i nestajanja, itd. Duhovna ili batinska dimenzija čovjeka sastoji se od duhovnih dragulja (lataifa). Ruh, srce, razum i drugi lataifi su dio tog svijeta. Ona se još naziva i svijet melekuta, svijet gajba (nevidljivog), svijet hakikata, svijet tajni. Ahiret pripada toj dimenziji. Čovjek svojim ruhom pripada svijetu melekuta a tijelom svijetu materije. Jedna ga strana podiže ka višim a druga vuče ka nižim svjetovima....

Više...

Objavljeno u Br 104, Latice ružičnjaka

Svaki dah jedan dragulj

Svaki dah jedan dragulj

Jedan od Sadat-i Kirama (Plemenitih prvaka) Šejh-Muhammed Dijauddin, k.s., poznat po nadimku Hazret-i Sani, po pitanju dunjaluka i Ahireta kaže sljedeće: Allahov Poslanik, s.a.v.s., je rekao: “Dunjaluk i Ahiret su poput dvije supruge, ako je jedna zadovoljna, druga se ljuti.” Dunjaluk je zadovoljan čovjekom ukoliko se on pokori nefsanskim prohtjevima i šejtanskim vesvesama koje se pojavljuju u njegovome srcu. Drugim riječima, dunjaluk je zadovoljan kada se čovjek prepusti udovoljavanju prohtijeva kao što su: jelo, piće, gibet (ogovaranje), zavist, haram pogled, prisvajanje tuđeg imetka, pretvaranje, samodopadljivost, nadmenost, mržnja i sl. Mnogo će se kajati onaj ko svoj nefs prepusti tim ružnim osobinama, koje će ga upropastiti, a ne sprječava ga od nepokornosti Allahu, dž.š. Zadovoljstvo Ahireta ogleda se u slijeđenju naredbi i savjeta Allahovog Miljenika, s.a.v.s., odnosno u izvršavanju onoga što je Šerijatom naređeno i izbjegavanju onoga što je zabranjeno. Onaj ko želi sreću na dunjaluku i na Ahiretu, ko strahuje od poniženja na dunjaluku i na Ahiretu, neka postupa u skladu sa propisima presvijetlog Šerijata. O moj brate! Kao...

Više...

Objavljeno u Br 104, Tefsir

Munafici (licemjeri) jedno govore, drugo misle

Munafici (licemjeri) jedno govore, drugo misle

“Ima ljudi koji govore ‘Vjerujemo u Allaha i onaj svijet!’ – a oni nisu vjernici. Oni nastoje prevariti Allaha i one koji vjeruju, a oni, i ne znajući samo sebe varaju”. (El-Bekara, 8-9) Časni ajeti sure Bekara, čije smo značenje prethodno naveli, objavljeni su u Medini, a povod je bila skupina munafika. U vezi sa tim pitanjem ulema je jednoglasna. Nesretnici koji sačinjavaše spomenutu skupinu bili su Abdullah b. Ubej, na čelu, zatim Ibn Kušerdi, Džedd ibn Kajs i još neki koji se povedoše za njima. Uzvišeni Allah je Svoga Poslanika, s.a.v.s., obavijestio o njima, a Allahov Poslanik, s.a.v.s., je upozorio i neke od časnih ashaba, r.anhum. Munafici su aktivno učestvovali u svim javnim vjerskim aktivnostima muslimana, a intrige i spletke su smišljali tajno. Uporedo s tim, prijateljevali su sa nevjernicima koji su činili manjinu, ali iz mržnje i neprijateljstva prema Allahovom Poslaniku, s.a.v.s., i vjernicima, odbijali su da prihvate vjerovanje. (Elmalılı Hamdi Yazır, Hak Dini Kur’an Dili; Ebu’l-Lejs Semerkandi, Tefsiru’l- Kur’an) Termin “nas” upotrijebljen u osmom ajetu sure...

Više...