Webshop - Trgovina SEMERKAND
Meni - Izbornik

Objavljeno u Br 100, Riječnik Kur'ana

Evvah robovi

Evvah robovi

“Ibrahim je zaista bio dobrodušan i sažaljiv. Skrušeno se Allahu molio, a bio je i odan.” (Hud, 75)

Riječ evvah (ar. ) u Kur’anu se spominje samo u dva ajeta, i to isključivo u vezi Ibrahima, a.s. U njima stoji da je Ibrahim, a.s., bio evvah. Spomenuta riječ označava onoga koji mnogo uzdiše, koji se ponizno i skrušeno moli Allahu, dž.š., te onoga koji je mnogo osjetljiv i sažaljiv (Kur’an-ı Kerim Lugatı, Timaş Yay., s. 72).

Ragib el-Isfahani, rah., u djelu “Mufredat”, na sljedeći način definiše riječ evvah:Evvah je ona osoba koja je često u te’evvuhu (ar. ), a te’evvuh označava stanje onoga koji je vidno potišten i koji ima strahopoštovanja prema Uzvišenome Allahu.

Također, pod te’evvuhom podrazumijevamo svaku riječ koja ukazuje na tugu i potištenost. Svaki pojedinac koji otvoreno ispoljava bojazan i strahopoštovanje prema Uzvišenome Allahu naziva se evvahom. Iz riječi Uzvišenog Allaha: “Ibrahim je zaista bio dobrodušan, sažaljiv. Skrušeno se Allahu molio, a bio je i odan.” (Hud, 75) saznaje se da riječ evvah označava i vjernika koji se skrušno moli Allahu, dž.š., i ponizno Mu se obraća dovom.”

Evvah u Časnom Kur’anu

Pogledajmo te kur’anske ajete u kojime se spominje riječ evvah: U 75. ajetu sure Hud, tvrdi se da je Ibrahim, a.s., bio dobrodušan i sažaljiv, da se Allahu, dž.š., skrušeno molio te da je bio odan: Ibrahim je zaista bio dobrodušan i sažaljiv. Skrušeno se Allahu molio, a bio je i odan.” Ponudit ćemo nekoliko različitih značenja citiranoga ajeta:

 • Ibrahim, a.s., je bio dobronamjeran, pokoran, vrlo osjetljiv, milosrdan; Gospodaru se mnogo obraćao, a bio je i od onih koji se nastoje Njemu približiti.
 • Uistinu je Ibrahim, a.s., bio veoma blag, osjećajan te se Allahu, dž.š., obraćao iz sveg srca.
 • Ibrahim, a.s., je bio krajnje odan i strpljiv, mehkoga srca. Allahu, dž.š., se mnogo obraćao i Njemu bio predan cijelim bićem. Bio je pokorni Allahov rob.
 • Nesumnjivo je da je Ibrahim, a.s., bio izuzetno dobrodušan i osjećajan. Bio je od onih koji često uzdišu kajući se i od onih koji se Allahu, dž.š., neprestano vraćaju.
 • Ibrahim, a.s., je doista bio srčan i dušebrižan čovjek koji se molio i brinuo za svakoga.

Također se u 114. ajetu sure Et-Tevba tvrdi da je Ibrahim, a.s., bio evvah i dobrodušan. Navodimo ajet u cjelosti: “A što je Ibrahim tražio oprosta za svoga oca bilo je samo zbog obećanja koje mu je dao. A čim mu je bilo jasno da je on Allahov neprijatelj, on ga se odrekao. Ibrahim je doista bio sažaljiv i dobrodušan.” Posljednji dio ajeta u kome stoji: inne Ibrahime le evvahun halim–Ibrahim je doista bio sažaljiv i dobrodušan, sagledat ćemo kroz sljedeća značenja:

 • Ibrahim, a.s., je zacijelo bio evvah, sažaljiv i mehka srca te iznimno dobrodušan i milosrdan.
 • Bez ikakve sumnje, Ibrahim, a.s., je bio izuzetno ponizan i mnogo je dovu upućivao. Bio je blage naravi.
 • Zasigurno je Ibrahim, a.s., bio prefinjen i osjećajan, milostiv i staloženog ponašanja.
 • Ibrahim, a.s., se Allahu, dž.š., mnogo i srčano obraćao. Bio je strpljiv i brižan.
 • Uistinu je Ibrahim, a.s., bio ponizan i strpljiv naspram svih poteškoća i iskušenja.
 • Nesumnjivo je da je bio Allahov poslanik, saosjećajan i prefinjena ponašanja.
 • Ibrahim, a.s., je bio od onih koji su mnogo zabrinuti i od onih koji su suptilne naravi.
 • Nema nikakve sumnje u to da je Ibrahim, a.s., mnogo vodio brigu o drugima.

U ajetima u kojima se Ibrahim, a.s., spominje kao evvah/sažaljiv, pažnju privlače i druge osobine kojima je opisan. Prema tim ajetima, Ibrahim, a.s., pored toga što je bio evvah/sažaljiv, bio je halim/ blag i dobrodušan i munib/Allahu, dž.š., odan rob. Te tri osobine, kada se o njima dublje promisli, uviđa se, da one predstavljaju jednu cjelinu. Svojstvo sažaljivosti jasnije se može shvatiti zajedno sa svojstvima dobrodušnosti i odanosti, jer sama sažaljivost je posljedica samilosti i altruizma. Posve je jasno da onaj koji nije dobrodušan i blag te onaj koji je osora srca, ne mogu biti od evvah robova.

Biti evvah

Ebu Nu’ajm u djelu “Hiljetu‘l-evlija’” bilježi sljedeće: Allahov Poslanik, s.a.v.s., je jednoga dana rekao Omeru, r.a.: “Zejneb bint Dahš je evvah žena.” Čuvši to, Omer, r.a., je radoznalo upitao: “Allahov Poslaniče, šta znači evvah?” Allahov Poslanik, s.a.v.s., je odgovorio: “To je osoba koja je puna poštovanja prema Allahu. Neprestano se Allahu skrušeno obraća i od Njega pomoć traži. Uzvišeni Allah kaže: ‘Ibrahim je zaista bio dobrodušan i sažaljiv. Skrušeno se Allahu molio, a bio je i odan.’” (Hud, 75).

S obzirom na prethodno navedeno, pod pojmom evvah moguće je podrazumijevati saosjećajnu osobu mehka srca koja se, radi spasa svih ljudi, neprestano Allahu, dž.š., obraća i čini Mu dovu. U tekstu smo se dotakli samo nekih aspekata ahlaka Ibrahima, a.s. U četvrtome ajetu sure Mumtehine, naš Gospodar kaže: “Divan uzor za vas je Ibrahim i oni koji su uz njega bili.” S obzirom na citirani ajet, mi smo dužni da razmišljamo o ahlaku Ibrahima, a.s., i njegovome pozivu te da se i sami tako ponašamo. Uzvišeni Allah kaže:

 • “Reci: ‘Allah govori istinu! Zato slijedite vjeru Ibrahimovu, pravog vjernika, koji nije bio od onih koji Allahu druge smatraju ravnim.’” (Ali ‘Imran, 95)
 • “Poslije smo tebi objavili: ‘Slijedi vjeru Ibrahimovu, vjeru pravu, on nije Allahu druge smatrao ravnim!’” (En-Nahl, 123)
 • “Ko je bolje vjere od onoga koji se iskreno preda Allahu, čineći još i dobra djela, i koji slijedi vjeru Ibrahimovu, vjeru pravu?–A Ibrahima je Allah uzeo za prijatelja.” (En- Nisa, 125)

 

Časopis Semerkand, br. 100, Rječnik Kur'ana