Tevhid

Riječ “tevekkul” ima značenje: učiniti nekoga svojim vekilom, prepustiti svoje poslove nekome drugom, imati povjerenja u nekoga, osloniti se na nekoga. U islamskoj terminologiji označava srčano ubjeđenje da...

Pročitaj više
Strah i nada

Ako pogledamo u historiju islama, vidjet ćemo da zabludjele skupine poput kalenderija, ibahija i hajdarija koje su činile sve vrste grijeha i pri tom se nazivale “ašicima” i...

Pročitaj više
Jedini Cilj

Hadiska nauka Mevlana Halid Bagdadi, k.s., poznat pod nadimkom Zuldženahejn (Vlasnik dva krila), koji ukazuje na njegove kompetencije u oblasti zahirskog i batinskog znanja, u idžazetu koji je...

Pročitaj više
Fitna, čišćenje i kazna

Izvodi iz djela “Kešfu’l-Mahdžub” Ebu’l-Hasan el-Hudžviri, k.s., (preselio 465/1072) Safâ i safvet (čistoća i pročišćenost) Uzvišeni Allah je u današnjem vremenu navukao perdu između većine ljudi i onih...

Pročitaj više
Put onih kojima si milost Svoju darovao… (el-Fatiha)

 I poduči On Adema nazivima svih stvari, a onda ih predoči melekima i reče: ‘Kažite Mi nazive njihove, ako istinu govorite.’ (Bekara, 31) U ajetima koji prethode gore...

Pročitaj više
Page 2 of 4 1 2 3 4